Skip to content Skip to footer

HEMIJSKI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet jedna je od najeminentnijih akademskih ustanova u Srbiji, referentna u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u oblasti hemijskih nauka. Ova značajna, odgovorna i prestižna pozicija stečena je kvalitetnim obrazovnim programima na osnovnim, master i doktorskim studijama i istraživačkim radom čiji su rezultati na nivou vrhunskih evropskih i svetskih dostignuća. Nastavnici i saradnici Hemijskog fakulteta organizovani su u okviru šest katedara – za analitičku, opštu i neorgansku, organsku, primenjenu hemiju, nastavu hemije i biohemiju. Osim toga u sastavu fakulteta nalazi se Centar izuzetnih vrednosti za molekularne nauke o hrani i Inovacioni centar. 

www.chem.bg.ac.rs

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA

Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

Institut Vinča je osnovan 1948. godine u okviru državnog nuklearnog programa kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama – fizici, hemiji i biologiji. Danas je Institut Vinča prepoznatljiv po multidisciplinarnosti, od osnovnih istraživanja u oblasti prirodno matematičkih i medicinskih nauka do tehničko-tehnoloških i biotehničkih nauka, praćenih primenjenim istraživanjima, koja su u funkciji valorizacije rezultata osnovnih istraživanja od opšteg nacionalnog, odnosno od strateškog značaja za Republiku Srbiju.

www.vinca.rs

JAVNI AKVARIJUM I TROPIKARIJUM „AQUARIA LIFE“

Naše udruženje u svojoj misiji ima visoko postavljene prioritete zaštite životne sredine: mi ne generišemo nikakav otpad u poslovanju, a cela postavka Akvarijuma i Tropikarijuma je prevashodno edukativna. Imamo posebnu prostoriju u kojoj okupljamo i uzgajamo endemične vrste iz naših voda, što naši biolozi objašnjavaju posetiocima. Plan nam je da postanemo deo programa u nastavi biologije za osnovne škole. Organizujemo radionice u osnovnim školama koje su potpuno besplatne: u dogovoru sa direktorima škola radimo zamenu klasičnog časa biologije sa ciljem da deci približimo lokalne biosisteme i skrenemo pažnju na važnost očuvanja prirode. Takođe smo organizovali radionice i u prostorijama Javnog akvarijuma i tropikarijuma kao i grupne posete dece iz raznih škola, kako osnovnih tako srednjih škola i studenata.

www.javniakvarijum.rs

 

UDRUŽENJE GRAĐANA UČENIQ I MENSA SRBIJE

Udruženje „UčenIQ“ je udruženje građana koje realizuje aktivnosti u oblasti edukacije odraslih, dece i mladih u domenu obrazovanja, nauke, sporta i kulture sa naglaskom na razvoj veština i znanja za 21. vek i zdravih stilova života. Poseban akcenat je na promociji STEM aktivnosti i stimulaciji intelektualnih sposobnosti. Od svog osnivanja sarađuju sa Mensom Srbije i realizuju zajedničke aktivnosti.

Mensa je međunarodna organizacija koja okuplja visoko nadprosečno inteligentne ljude. Uslov za članstvo u Mensi je rešavanje testa, to jest ostvarivanje takvog rezultata koji vas svrstava u gornjih 2% populacije. Ciljevi Mense su da prepozna i pomogne razvoj inteligencije, ohrabri istraživanje njene prirode, kao i stvaranje stimulativnog, intelektualnog i društvenog okruženja za svoje članove.

www.uceniq.edu.rs
www.zadecu.mensa.rs

ARHEOLOŠKI INSTITUT, BEOGRAD

Arheološki institut osnovan je 1947. godine i decenijama predstavlja centralnu arheološku instituciju u Srbiji. Otvaranjem mnogih lokaliteta i arheološke nauke ka publici poslednjih godina, Institut je stekao važnu vidljivost u dijalogu sa publikom, primenjujući nove tehnologije i alate, i naročito koristeći potencijal digitalizacije. Takođe u nekoliko svojih projekata Institut u fokus stavlja mlade i aktivno učestvuje u transferu znanja i neformalnoj i praktičnoj edukaciji ove ciljne grupe.

www.ai.ac.rs

BIOLOŠKO ISTRAŽIVAČKO DRUŠTVO „JOSIF PANČIĆ“

Univerzitet u Beogradu

Biološko istraživačko društvo “Josif Pančić” je nevladina, neprofitna organizacija studenata Univerziteta u Beogradu. Naš cilj od osnivanja društva 1978. godine je da pružimo podršku studentima i negujemo njihovu radoznalost za polja biologije i ekologije, kao i da pokažemo njihovu primenljivost u različitim sferama naučnog sveta. Članovima nudimo praktična iskustva na višednevnim terenima na različitim predelima Srbije, i to znanje upotpunjujemo na teorijskim predavanjima dostupnim svima koji dođu u istraživačkom duhu.

Instagram: @bid_josif_pancic

FIZIČKI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoškolska naučna ustanova koju čine Institutza fiziku i Institut za meteorologiju.Kao samostalna institucija Fizički fakultet je osnovan 1990. godine, dok se početakvisokoškolske nastave i naučnog rada u oblasti fizike i meteorologije vezuje za formiranje Univerziteta u Beogradu. Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu je već par godina jedna od najuspešnijihistraživačkih institucija u Srbiji, po broju objavljenih radova i njihovim impakt faktorima. Dan fakulteta se obeležava 10. oktobra, u spomen na dan kada je 10. oktobra 1839. Godine Konstantin Branković zvanično postavljen na privremenog profesora fizike i od kada seračuna da se fizika predaje u Liceju u Srbiji.

www.ff.bg.ac.rs

FARMACEUTSKI FAKULTET

Centar za naučno istraživački rad studenata Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet osnovan je kao samostalna visokoškolska ustanova 19. oktobra 1945. godine, a od 1939. godine bio je odsek Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Misija Farmaceutskog fakulteta je da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske i medicinsko-biohemijske delatnosti.  Farmaceutski fakultet je član Internacionalnog udruženja farmaceuta (International Pharmaceutical Federation, FIP), a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP). www.pharmacy.bg.ac.rs    

CRVENI KRST BEOGRAD

Crveni krst Beograd je humanitarna, nezavisna, neprofitna, dobrovoljna organizacija osnovana za teritoriju grada Beograda. Crveni krst Beograd, sastavni je deo Crvenog krsta Srbije. Misija Crvenog krsta Beograd je da olakšava ljudsku patnju, sa zadatkom da pruža pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća radi spasavanja ugroženih života i zdravlja ljudi i širenju znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu i u slučaju stanja potreba za socijalnom zaštitom i zbrinjavanjem, kao i sa zadatkom preventivnog delovanja i prosvećivanja građana u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapređenja humanitarnih vrednosti društva. 

www.crvenikrst011.org.rs

FORMULA STUDENT TIM DRUMSKA STRELA

FS Drumska Strela je prvi srpski Formula Student tim čiji su članovi studenti sa 8 različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studenti svake godine projektuju, izrađuju i testiraju trkačko vozilo sa kojim nastupaju na Formula Student takmičenjima širom sveta. Tim prati poslednje aktuelnosti i trendove kako industrije, tako i nauke i moto sporta. Ovo se ogleda u činjenici da je u sezoni 2022. Drumska Strela pokrenula svoje prvo električno vozilo i time postala prvi Formula Student tim iz Srbije koji izrađuje formulu na električni pogon.

www.fsra.stt.org.rs

EDUKATIVNI CENTAR ČUPOGLAVCI

Edukativni centar Čupoglavci je mesto učenja kroz igru, razvijanja logičkog mišljenja i kreativnosti. Mesto savremene edukacije sa ciljem da deca steknu konkurentne veštine i znanja.

www.cupoglavci.com

EkoFON – Centar za ekološki menadžment i održivi razvoj Fakulteta organizacionih nauka
Univerzitet u Beogradu

Centar za ekološki menadžment i održivi razvoj je centar Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Osnovan je 2007. godine sa ciljem promocije ekologije i održivosti.

www.fon.bg.ac.rs

ODELJENJE I KLUB STUDENATA ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE

Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu

Odeljenje za etnologiju i antropologiju osnovano je 1906. godine i do danas ostaje jedino mesto gde se u Srbiji može studirati etnologija i antropologija. Ujedno, je najstarije odeljenje za etnologiju na Balkanu! Zbog specifične interdisciplinarne otvorenosti i unutardisciplinarne povezanosti antropologije, nastavnici, saradnici i istraživači rade na temama kao što su kultura i život savremenog čoveka, popularna kultura (film, televizija, popularna muzika, književnost), kulturni identiteti, migracije. savremenost, modernost, urbanost, politička i kulturna tranzicija, materijalna i nematerijalna kulturna baština, globalizacija, novi religijski pokreti i dr. Odeljenje izdaje časopis Etnoantropološki problemi i suizdavač je edicija EAP-monografije i Etnološka biblioteka

Klub studenata etnologije i antropologije (KSEA) je nevladina, neprofitna i strukovna organizacija za studente etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovana aprila 2001. godine.Od svog osnivanja, KSEA se afirmiše u domenu alternativne edukacije, fokusirajući se, ne samo na strukovne, već i na probleme od šireg društvenog interesa. Primarno sredstvo kojim se postižu takvi ciljevi jesu vannastavne aktivnosti: terenske prakse, predavanja i tribine, radionice, međunarodni seminari, debate, izdavaštvo, kao i povezivanje sa različitim organizacijama. KSEA podstiče studente etnologije i antropologije na kreiranje projekata u domenu nauke, razvoj terenskih istraživanja, i teži da održava saradnju sa kolegama sa drugih fakulteta u državi i u Evropi.

https://www.f.bg.ac.rs/etnologija_antropologija/odeljenje
https://www.f.bg.ac.rs/stud_organizacije/KSEA

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu

Arheološka zbirka je nastavno-naučno-stručna jedinica u okviru Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja već više od 90 godina uživa ugled jedine univerzitetske zbirke te vrste u Evropi. Kroz arheološku zbirku odvija se i praktična obuka studenata.
Zаhvаljujući bogаtom fundusu pokretnog аrheološkog mаterijаlа i dokumentаcije kojа potiče sа nаjznаčаjnijih nаlаzištа u nаšoj zemlji, Zbirkа tokom višedecenijskog postojаnjа predstаvljа bаzu zа proučаvаnje prаistorijskih, аntičkih i srednjovekovnih kulturа Bаlkаnа. Rezultаti tih istrаživаnjа objаvljeni su više od dve stotine člаnаkа, studijа i monogrаfijа koje su znаčаjno unаpredile аrheologiju kаo nаuku, а nаšoj zemlji obezbedile vаžno mesto nа аrheološkoj kаrti Evrope i svetа. U okviru Zbirke postoji konzervаtorskа lаborаtorijа kojа već tri decenije vodi rаčunа o stаnju pokretnog аrheološkog mаterijаlа.

www.f.bg.ac.rs/zbirke/arheoloska_zbirka

INSTITUT ZA FILOZOFIJU

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Institut zа filozofiju je 1967. godine kаo zаsebnu orgаnizаcionu jedinicu Fаkultetа osnovаo prof. dr Mihаilo Mаrković. Stаtus nаučne jedinice Filozofskog fаkultetа stekаo je 1970. godine. Dаnаs Institut svoju delаtnost obаvljа pri Odeljenju zа filozofiju, sа kojim ostvаruje usku sаrаdnju kroz učešće nаstаvnikа i sаrаdnikа Odeljenjа nа brojnim projektima.

https://www.f.bg.ac.rs/instituti/IFS

KLUB STUDENATA ARHEOLOGIJE

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Klub studenata arheologije je nevladina organizacija koja okuplja studente arheologije i sve ljubitelje sa ciljem da unapredimo znanje naših kolega o kompleksnosti ove discipline, kao i da je promovišemo među studentima i mladima u društvu. Osnovali su ga studenti arheologije 2009 godine i od tada Klub neprestano radi na promovisanju arheologije. Do sada smo organizovali međunarodnu arheološku studentsku konferenciju STARCO 2013. godine, stručne ekskurzije do Lepenskog Vira, Golupca, Sremske Mitrovice u Srbiji, Krapine u Hrvatskoj i Ohrida Makedoniji.
Takođe, Klub je pravio mnoge interaktivne izložbe na fakultetu, u studentskom kulturnom centru i drugim izložbenim prostorima gde smo izlagali arheološki materijal, studentske filmove, 3d animacije i arheološke rekonstrukcije nekih predmeta ili procesa u prošlosti. Klub sarađuje sa katedrom za arheologiju kao i sa drugim katedrama i organizacijama na fakultetu poput Kluba studenata istorije i Kluba studenata etnologije i antropologije. 2013. godine Klub je učestvovao u seminaru Arheologija i turizam koji je organizovala organizacija Mladi za turizam gde smo sa strane struke ukazali na turizam kao jedan aspekt promocije našeg arheološkog nasleđa, arheološke struke i kao potencijalni način priliva novca u državnu kasu. 2019-te. Godine KSA je na Festivalu Nauke osvojio Vaša srca postavkom Arheologija na dlanu a onda tada su nas pratile samo pobede: organizovali smo radionice, večeri društvenih igara, studentske konferencije, podkast Reakcionizam i 2022. godine postali partneri na projektu su-finansiranog od strane Erasmus + projekta za mlade pod nazivom Milenijalci za kulturno nasleđe (COOLTOUR – Millennials for cultural heritage).

https://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/stud_organizacije/KSA

ODELJENJE ZA PEDAGOGIJU I ANDRAGOGIJU

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izučavanje pedagogije kao akademske discipline počinje u Liceju (osnovan 1838. godine), nastavlja se na Velikoj školi (osnovana 1863. godine) i Univerzitetu u Beogradu (osnovan 1905. godine). Posebno značajna godina za razvoj pedagogije kao univerzitetske naučne discipline jeste 1892, kada je dr Vojislav Bakić izabran za profesora na Katedri gimnazijske pedagogike s metodologijom. Od 1900. godine pedagogija čini posebnu naučnu grupu sa filozofijom, a od 1927. godine postoji kao samostalna naučna grupa – pedagoška grupa. Iz grupe za pedagogiju 1962. godine nastaje Odeljenje za pedagogiju u okviru koga od 1979. godine postoje dve studijske grupe, Grupa za pedagogiju i Grupa za andragogiju.
Danas u okviru studijske grupe za pedagogiju postoje Katedra za opštu pedagogiju, metodologiju i istoriju pedagogije, Katedra za didaktiku sa metodikom, Katedra za predškolsku pedagogiju i Katedra za školsku pedagogiju. Grupa za pedagogiju kontinuirano radi na unapređivanju kvaliteta sva tri nivoa studija kroz inoviranje studijskih programa, jačanje nastavničkih kompetencija i poboljšanje organizaciono-prostornog konteksta realizacije studijskih programa.

https://www.f.bg.ac.rs/pedagogija/odeljenje

INSTITUT ZA SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Filozofski Fakultet,  Univerzitet u Beogradu

Institut za sociološka istraživanja je naučnoistraživačka jedinica u okviru Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, povezana sa Odeljenjem za sociologiju. Istraživački kolektiv Instituta čine nastavnici i asistenti s Odeljenja za sociologiju, kao i istraživači (doktorandi i naučni saradnici) angažovani preko projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Institut za sociološka istraživanja (ISI) osnovan je 1972. godine, a prvi upravnik bila je prof. dr Zagorka Golubović. Najveći deo istraživačke delatnosti Instituta ostvaruje se kroz makroprojekte pod pokroviteljstvom državnih tela nadležnih za nauku.Uža strateška opredeljenja Instituta čine proučavanje raznovrsnih problema društvene stvarnosti (projekti); razvijanje primenjenih istraživanja; obnavljanje, uspostavljanje i širenje saradnje sa domaćim i međunarodnim naučnim institucijama, NVO i fondacijama na formulisanju i izvođenju zajedničkih projekata; formiranje i prezentacija baza podataka iz završenih projekata; obrazovna delatnost: obuka za istraživački rad na bazičnim i primenjenim istraživanjima; organizacija seminara, konferencija, diskusija; izdavačka delatnost: publikovanje istraživačkih nalaza. U petak 18. novembra 2022. godine u Plato Klubu je održan Okrugli sto povodom obeležavanja pedesete godišnjice rada Instituta za sociološka istraživanja.

www.f.bg.ac.rs/sociologija

LABORATORIJA ZA EKSPERIMENTALNU PSIHOLOGIJU

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju osnovana je na Filozofskom fakultetu 1974. godine. Oblasti istraživanja i interesovanja njenih istraživača su percepcija, psiho lingvistika, kognitivna psihologija, eksperimentalna estetika i računarska lingvistika. Do sada su saradnici Laboratorije objavili i saopštili preko 800 radova u domaćim i stranim časopisima i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. U okviru Laboratorije nalazi se Zbirka starih naučnih instrumenata koju čini osamdesetak instrumenata iz 19. i sa početka 20. veka.

http://lep.rs/

FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU

Univerzitet u Beogradu

Nastava fizičke hemije u našoj zemlji počela je 1903. godine na Velikoj školi u Beogradu. Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, kao samostalna visokoškolska i naučna ustanova, je formiran 1990. godine. Delatnosti Fakulteta danas su visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, a usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Na Fakultetu se izučavaju uže
oblasti fizičke hemije: spektrohemija, elektrohemija, nuklearna hemija i radiohemija, hemijska kinetika, hemijska termodinamika, kvantna hemija, biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa, fizička hemija materijala i fizička hemija u kontroli i zaštiti životne sredine. Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči.

www.ffh.bg.ac.rs

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“

Škola je jedinstvena na celoj teritoriji Srbije jer jedina obrazuje tri specifična zanimanja: geološke tehničare, meteorološke i hidrološke tehničare, a od 2005 godine i tehničare za zaštitu životne sredine. Voda, zemlja, vazduh kao i potrebe ekološke zaštite su podloga za sva zanimanja u školi. Škola postoji 60 godina, a od 1988.godine nosi ime našeg velikog naučnika – Milutina Milankovića, koji je u svom naučnom radu uspešno povezao geologiju, meteorologiju, astronomiju i mnoge druge nauke. 

www.ghmskola.edu.rs

RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu

 

Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje stručnjake na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja iz matičnih oblasti, kao i naučnoistraživački rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6437 studenata, magistriralo 590, specijaliziralo 17, a odbranilo doktorsku disertaciju 448 kandidata. Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu je jedini fakultet u našoj zemlji koji školuje inženjere za dve različite oblasti: geologiju i rudarstvo. Naši nastavni programi su već godinama usaglašeni sa programima najpoznatijih fakulteta i univerziteta slične ili iste delatnosti u svetu. Studije su multidisciplinarne ali i konkretne – one pripremaju mlade kadrove za različite zadatke u praksi. 

https://rgf.bg.ac.rs

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i vodeća obrazovna i naučna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u Srbiji, a počeci nastave vezuju se za 1846.godinu i formiranje Indžinirske škole. Osnivač i idejni tvorac Inženjerske škole bio je inženjer Atanasije Nikolić, geodeta, prvi rektor Liceja, a kasnije i pokretač Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Stoga se 1846. godina nalazi i na grbu Građevinskog fakulteta uz latinske reči studere, docere, aedificare koje simbolizuju delatnost fakulteta u oblasti nastave, nauke i struke. Tokom proteklih 176 godine duge tradicije Građevinski fakultet je odškolovao preko 14.000 inženjera. Na Fakultetu su predavala velika imena srpskog graditeljstva, dok je sa fakulteta birano 19 redovnih i 5 dopisnih članova SANU i drugih inostranih akademija. 

www.grf.bg.ac.rs


INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Univerzitet u Beogradu

Institut za medicinska istraživanja kao institut od nacionalnog značaja je prošle godine proslavio 75. godina postojanja. IMI sprovodi složene programe naučnih istraživanja čiji se rezultati mere visokim međunarodnim standardima. Kroz različite laboratorije obezbeđena je infrastruktura za vrhunska naučna istraživanja kroz koja se obrazuju mladi saradnici i obučavaju za dolazeće tehnologije. U okviru Grupe za hematologiju i matične ćelije tokom poslednje decenije istraživanja su u najvećoj meri usmerena ka ispitivanju ćelijskih i molekularnih aspekata biologije adultnih matičnih ćelija kao i mehanizama regulacije njihovog regenerativnog potencijala.

www.imi.bg.ac.rs

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu sa tradicijom dugom 104. godine je jedna od najstarijih visoko obrazovnih, vodećih institucija u ovom delu Evrope, u oblasti poljoprivrede, Agro ekonomije, prehrambene tehnologije.

www.agrif.bg.ac.rs

 

PRIRODNJAČKI CENTAR SRBIJE, Svilajnac

Prirodnjački centar je ustanova koja postoji 7 godina i pažljivo gradi poziciju lidera u oblasti naučnog turizma na Balkanu. Beleži oko 100.000 posetilaca godišnje, od čega su najbrojnije porodične posete, đačke ekskurzije, ali podjednako je atraktivan za sve generacije. Jedinstven je po svom spoju nauke, kulture, obrazovanja, turizma i zabave na jednom mestu. Poseduje izložbeni prostor sa devet stalnih postavki iz svih oblasti prirodnjačkih nauka, dino park na otvorenom, restoran, suvenirnicu, igraonicu za decu, konferencijsku salu sa 3d bioskopom. Prirodnjački centar je postao nacionalno važan centar nauke, edukacije i turizma, jer se ovim oblastima bavi na jedan sistematičan, pristupačan i interaktivan način. Misija i zadatak Prirodnjačkog centra je da čuva prirodna bogatstva naše planete, da sakuplja i prezentuje naučna saznanja, podstiče nova, da učestvuje u stvaranju budućih generacija koje će voleti prirodu i nauku i da neguje i promoviše kulturu muzejskog izlaganja. Svaki segment pažljivo je kreiran, kako u izložbenom delu, tako i u organizacionom.

www.prirodnjackicentar.rs

 

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE, Centar za inovaciona i naučna istraživanja

Univerzitet u Beogradu

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je visokoškolska i naučna ustanova osnovana 1936. godine. Nalazi se u blizini centra grada na adresi Bulevar oslobođenja broj 18, nekoliko stotina metara od trga Slavija. Osnovna delatnost Fakulteta je edukacija studenata integrisanih, specijalističkih i doktorskih akademskih studija, izvođenje programa kontinuirane edukacije veterinara i naučnoistraživački i stručni rad sa ciljem obrazovanja stručnjaka iz oblasti zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja, bezbednosti namirnica i prevencija širenja zaraznih bolesti. Na Fakultetu trenutno studira 1500 studenata koje edukuje oko 100 nastavnika, 30 asistenata i više stručnih saradnika, laboranata i tehničkog osoblja. U organizaciji i realizaciji aktivnosti učestvuju katedre, klinike, laboratorije, centralna biblioteka, Centar za razvoj i međunarodnu saradnju, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, Centar za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, Informaciono-komunikacioni centar i sekretarijat zadužen za koordinaciju rada na Fakultetu. Fakultet ima članstvo u Evropskom udruženju veterinarskih fakulteta (EAEVE) i intenzivno radi na usklađivanju svog obrazovnog procesa sa evropskim standardima. Fakultet veterinarske medicine, Katedra za anatomiju, Univerzitet u Beogradu.

www.vet.bg.ac.rs

 

Anatomski muzej

Univerzitet u Beogradu

Anatomski muzej pri Fakultetu veterinarske medicine je osnovan 1938. godine. Imamo oko 1000 eksponata na 1200kvm. Muzej je prvenstveno edukativnog karaktera. Studenti prve godine u Muzeju provode dosta vremena pripremajući se za ispite. U Muzeju postoji nekoliko tipova eksponata: preparirane životinje, skeleti domaćih i divljih životinje, kože životinja, formalinski preparati, teratogeni preparati…

https://vet.bg.ac.rs/

BIOLOŠKI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najveća visokoobrazovna I naučna institucija bioloških nauka u našoj zemlji, čija istorija počinje još 1853. godine. Fakultet danas čini tri instituta sa 14 katedara. Fakultet je izrazito orijentisan ka naučnom radu I bavi se fundamentalnom naukom u širokom spektru bioloških disciplina, ali I nekim aspektima primenjene nauke. Nastavnici i saradnici koji su istovremeno i uspešni istraživači, kao i dobro opremeljene laboratorije I istraživački centri, pružaju studentima ne samo najsavremenija biološka znanja, već i mogućnost za uključivanje u naučna istraživanja na terenu I u laboratorijama već na osnovnim studijama. Na Biološkom fakultetu studira preko 1500 studenata na svim nivoima studija, a godišnje se odbrani više od 30 doktorskih disertacija. U sklopu Fakulteta funkcioniše i beogradska oaza, Botanička bašta “Jevremovac’’. Biološki fakultet, Centar za naučno-istraživački rad studenata (CNIRS), Univerzitet u Beogradu Centar za naučno-istraživački rad studenata Biološkog fakulteta (CNIRS) svojim aktivnostima omogućava studentima upoznavanje sa osnovnim principima naučno-istraživačkog rada.

https://www.bio.bg.ac.rs
https://jevremovac.bio.bg.ac.rs

 

DEPARTMAN ZA GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom preko šest decenija, poznat i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija. Grafičko inženjerstvo i dizajn je interdisciplinarni studijski program, osnovan 1999. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predmeti na studijskom programu pružaju znanja iz oblati štampe, pripreme za štampu, završne grafičke obrade, grafičkog dizajna, industrijskog dizajna proizvoda grafičke industrije, dizajna grafičke ambalaže, grafičkog dizajna, pisma i tipografije, fotografije i novih vizuelnih medija, izrade i dizajna kompjuterskih igara, programiranja, veb dizajna, grafičkog interfejsa, tehnologija virtuelne i proširene realnosti.

https://www.grid.uns.ac.rs
http://ftn.uns.ac.rs

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“, NIŠ

Gimnаziја је оsnоvаnа 26.8.1954. gоdinе i nоsi imе Svеtоzаrа Маrkоvićа (1846-1875), nоvinаrа i publicistе, rоdоnаčеlnikа sоciјаlističkоg pоkrеtа u Srbiјi. Škоlu svаkе gоdinе pоhаđа оkо 1000 učеnikа nа rаzličitim smеrоvimа: društvеnо-јеzički, prirоdnо-mаtеmаtički, kао i u оdеlјеnjimа zа оbdаrеnе mаtеmаtičаrе i fizičаrе (јеdinо u Srbiјi zа fizičаrе) u kојimа stručnе prеdmеtе prеdајu prоfеsоri sа Prirоdnо-mаtеmаtičkоg fаkultеtа u Nišu. Оd škоlskе 2007/2008. gоdinе upisuјеmо i učеnikе sеdmоg rаzrеdа tаlеntоvаnе zа mаtеmаtiku, infоrmаtiku i оstаlе prirоdnе nаukе i kоје vidimо kао budućе učеnikе spеciјаlizоvаnih оdеlјеnjа nаšе škоlе. Оd škоlskе 2008/2009. gоdinе оtvоrеnо је bilingvаlnо оdеlјеnjе u kоmе učеnici slušајu nаstаvu nа srpskоm i frаncuskоm јеziku, а оd škоlskе 2011/2012. gоdinе i nа еnglеskоm. U nаšој škоli uči sе еnglеski, frаncuski, nеmаčki, itаliјаnski i ruski јеzik.

www.gsm-nis.edu.rs

 

DEPARTMAN ZA FIZIKU, DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet je obrazovna i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine na pet departmana:

  • Departmanu za biologiju i ekologiju,
  • Departmanu za fiziku,
  • Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
  • Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i
  • Departmanu za matematiku i informatiku.

https://www.pmf.uns.ac.rs/

ŠUMARSKI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu

Misija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu jeste obrazovanje i osposobljavanje studenata znanjem i veštinama iz šire oblasti šumarstva (šumarstvo; tehnologije drveta; pejzažna arhitektura i hortikultura; ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa). Misiju ostvarujemo sledeći tradiciju dugu preko 100 godina, poštujući različitost i slobodu mišljenja, implementirajući savremene ideje, naučna i tehnološka dostignuća, u cilju kontinuiranog razvoja srpskog društva i regiona, na dobrobit svih pojedinaca.

https://www.sfb.bg.ac.rs

ODEVNO INŽENJERSTVO

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu

Nakon skoro pedeset godina rada Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, kao deo Univerziteta u Novom Sadu, predstavlja prepoznatljivu naučno-obrazovnu instituciju koja obrazuje studente na tri nivoa akademskih studija – osnovne, master i doktorske. Jedan od obrazovnih profila je i Odevno inženjerstvo. Na studijskom programu OI obrazuju se i osposobljavaju studenti, budući inženjeri industrijskog inženjerstva za praktičan rad u proizvodnim procesima tekstilne industrije. Studijski program je formiran na bazi savremenih tehnologija, nove dinamike promena koje prate odevnu industriju, novih životnih uslova i novih tehnologija koje su promenile svet komunikacija i navike čoveka. Obrazovna struktura studijskog programa je koncipirana tako da zadovolji zahteve i potrebe izuzetno značajnih grana – modne i odevne industrije.

www.tfzr.uns.ac.rs

KATEDRA ZA MENADŽMENT

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu

U okviru Univerziteta u Novom Sadu, godine 1974. u Zrenjaninu je osnovan Pedagoško-Tehnički fakultet kao visoko obrazovna naučna organizacija za školovanje kadrova za politehničko obrazovanje i vaspitanje. Od 1986. godine Fakultet nosi naziv Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu. Na Fakultetu se sluša nastava na akreditovanim akademskim studijama (osnovne akademske studije, master akademske studije, i doktorske akademske studije). Akreditovani studijski programi na Fakultetu su sledeći: Na osnovnim akademskim studijama: Informacione tehnologije; Informacione tehnologije – softversko inženjerstvo; Inženjerski menadžment; Inženjerstvo zaštite životne sredine; Mašinsko inženjerstvo; Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa; i Odevno inženjerstvo. 

http://www.tfzr.uns.ac.rs

DDD TIM UČENIKA I NASTAVNIKA OŠ „SINIŠA JANIĆ“, I OŠ „8.OKTOBAR“, VLASOTINCE

OŠ “Siniša Janić” osnovana je 1866. godine i jedna je od najstarijih škola u Jablaničkom okrugu U školi se realizuje čitav spektar delatnosti i projekata. OŠ „8. oktobar“ iz Vlasotinca, zvanično je jedna od deset najboljih škola u Srbiji. Već duži niz godina škola je prisutna na svim festivalima nauka i drugim manifestacijama u Srbiji i dobro je mesto za sticanje znanja iz prirodnih nauka.

http://www.os8oktobar.edu.rs
http://ossinisajanic.edu.rs

SREDNJA ŠKOLA “KOSTA CUKIĆ”, BEOGRAD

Postojimo još od 2003. godine. Odškolovali smo 15 generacija maturanata i više od 1200 učenika. Danas imamo preko 200 upisanih učenika.

https://kostacukic.edu.rs/


GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“, NOVI SAD

Gimnazija „Svetozar Marković“ u Novom Sadu je opšteg tipa u kojoj nastavu pohađa oko 1200 učenika. Nastava se odvija na dva maternja jezika: na srpskom i na mađarskom.U školi se realizuju STEM projekti kroz koje se ostvaruje saradnja sa različitim tipovima obrazovnih institucija kao i sa lokalnim kompanijama.

https://s-markovic.edu.rs

GIMNAZIJA „SVETI SAVA“, POŽEGA

Škola ima dugu tradiciju u projektima popularizacije nauke. Od 2009.godine u školi se organizuje Gimfest – festival nauke i umetnosti u kome učestvuje više od 400 učenika. Učenici naše škole su, od prvog Festivala nauke u Beogradu, demonstratori i to nam je poseno zadovoljstvo. Osim u atraktivnoj i savremenoj redovnoj nastavi i takmičenjima, Gimnazija „Sveti Sava“ se ističe po aktivnom učešću učenika u vannastavnim aktivnostima i aktivnim učešćem njenih đaka u centrima za talente, kampovima, radionicama, IS Petnica. Učenici ove škole su, tokom poslednje dve decenije, napravili niz prototipova i maketa antičke tehnologije. Svaka generacija đaka školi ostavi po jedan svoj pokušaj perpetuum mobila i Rube Golbergove mašine koju demonstriramo za kraj svakog školskog festivala nauke. 

http://www.gimnazijapozega.edu.rs

GIMNAZIJA TUTIN

Gimnazija je jedna od dve srednje škole u Tutinu. Osnovna delatnost škole je srednjoškolsko obrazovanje u području rada gimnazija. Kroz opšti smer, učenici stiču znanja iz više različitih oblasti što im omogućava nastavak školovanja na skoro svim fakultetima i višim školama u Srbiji. U školi je zaposleno 60 radnika od kojih su 39 nastavni kadar, a 21 nenastavni radnici. Škole u Tutinu imaju veoma lošu opremljenost što se tiče savremenih nastavnih sredstava. Veliki problem predstavlja i saobraćajna povezanost sa drugim mestima.

www.gimnazijatutin.edu.rs

MATEMATIČKA GIMNAZIJA BEOGRAD, Sekcija primenjene fizike i elektronike

Sekcija primenjene fizike i elektronike je učenička organizacija nastala zbog potrebe učenika za novim znanjima i veštinama iz oblasti koje se još uvek ne izučavaju tokom redovnog školovanja. Matematička gimnazija je dala punu podršku radu Sekcije, omogućena je realizacija projekata iz robotike, elektronike, programiranja i multidisciplinarnih projekata koji u sebi sadrže savremene tehnologije.

www.mg.edu.rs

OSNOVNA ŠKOLA „DULE KARAKLAJIĆ“, LAZAREVAC

Jedna od najvećih osnovnih škola na teritoriji ŠU Beograd, najveća škola u Lazarevcu. Škola u kojoj osluškujemo interesovanja dece, pokušavamo da izađemo u susret njihovim potrebama tako što težimo tome da budemo aktuelniji od Interneta, zanimljiviji od igraonica i uzbudljiviji od ulice. Veliki deo nastavnog kadra uči radeći sa decom.

https://dulovaskola.edu.rs

OSNOVNA ŠKOLA „STEVAN SINĐELIĆ“, BEOGRAD

Škola je osnovana 24. juna 1955. godine. Prve školske godine školu pohađaju deca sa teritorije stambenih zajednica VII, IX i X opštine Voždovac. Ime besmrtnog srpskog junaka škola je dobija 16. septembra 1955, odlukom Saveta za prosvetu opštine Voždovac. Ime škole je zvanično proglešeno 27. novembra 1955. godine, kada je u holu škole postavljena bista Stevana Sinđelića. Od tada do danas đaci ove škole svake godine donose nagrade sa takmičenje i smotri svih nivoa i predmeta. Ozbiljnost rada i timski duh koji odiše u kolektivu i među učenicima može se najbolje ogledati u uspešnoj međunarodnoj saradnji kako zaposlenih tako i same institucije sa institucijama iz oblasti obrazovanja. Nalazi se u beogradskom naselju Konjarnik. Školski tim je učestvovao dva puta na Festivalu nauke u Beogradu 2018. i 2019.

http://ssindjelic.edu.rs

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „PETRO KUZMJAK“, RUSKI KRSTUR

Škola “Petro Kuzmjak” je škola u ruralnoj sredini koja prati savremene trendove obrazovanja posebno u sferi prirodnih nauka i matematike. Inače, škola tradicionalno organizuje svoj sajam nauke.

www.petrokuzmjak.com

PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

Prva beogradska gimnazija osnovana je davne 1839. godine. U istoriji srpskog naroda, obeleženoj brojnim diskontinuitetima, malo je institucija koje se mogu pohvaliti trajanjem kakvo ima Prva beogradska gimnazija. Zbog svojih zasluga, Prva beogradska gimnazija nosilac je brojnih odlikovanja. Prva beogradska gimnazija je ušla u proces STEAM obrazovanja i na putu je da dobije STEAM School Label sertifikat. Pored učešća na Beogradskom festivalu nauke učenici PBG sa svojim profesorima, godinama unazad organizuju Festival nauke u Prvoj i to u saradnji sa Fizičkim fakultetom. Na našem Festivalu nauke je 2018. godine sa svojom postavkom učestovovao i Centar za promociju nauke.

https://www.prvabeogim.edu.rs

HEMIJSKI INSTITUT, LUND, Univerzitet, Švedska

Departman za hemiju je zajednički odsek za hemiju u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta i Tehnološkog fakulteta (Tehnološki univerzitet u Lundu, LTH). Sva istraživanja i edukacija na departmanu odvijaju se u Centru za hemiju, najvećem istraživačkom centru u nordijskom regionu i edukaciji iz oblasti hemije. Naša istraživanja imaju isti cilj: istraživanje u korist održivog društva a sve ih sprovode nacionalne i međunarodne vodeće istraživačke grupe i to u svim oblastima hemije, od osnovnih do primenjenih. Fokus je na životnoj sredini, energiji, obnovljivim izvorima i zdravlju. Istraživanja su u sklopu četiri centra; Centar za Nauku o molekularnim proteinima, Centar za analizu i sintezu, Centar za primenjene životne nauke i Teorijska hemija.

https://www.kilu.lu.se

TRI PRASETA, Estonija

Tri praseta (Kolm Porsakest) je kompanija koju vode mladi ljudi a koje je izrasla iz najbolje studentske kompanije 2013. godine čiji je cilj popularizacija nauke u Estoniji. Misija Tri praseta je da motiviše decu i mlade da istražuju nauku, budu radoznali i kritički razmišljaju – na taj način inspirišući sledeću generaciju da promeni svet. Glavne aktivnosti uključuju STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) lekcije za decu u vrtićima i osnovnim školama i organizovanje naučnog pozorišta širom Estonije.

https://kolmporsakest.ee

HIŠA EKSPERIMENTOV, Slovenija

Ustanova Hiša eksperimentov je naučni centar koji osnažuje kritičko mišljenje sa preko 25 različitih pristupa. Hiša eksperimentov nastoji da probudi radoznalost, podstakne kreativnost i prenese veštine kritičkog mišljenja kroz otvorenu komunikaciju, istraživanje i otkrivanje.

www.he.si

FANTASTIČNI FIZIČKI TEATAR, UDIF, Češka

Nezavisna grupa naučnih demonstratora koja izvodi eksperimente bilo gde i bilo kome.

https://udif.cz

Odlaže se Festival nauke

Festival nauke, čije je održavanje planirano od 4. do 6. maja na Beogradskom sajmu, odlaže se zbog tragičnih događaja u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“. Novi termin održavanja biće naknadno objavljen. Tim Festivala nauke duboko saoseća sa porodicama nastradalih.